Stanovy spolku

Stanovy Spolku nekuřáků

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „Občanský zákoník“)

Spolek Nekuřáků, Vojtěšská 211/6, Praha 11000, Česká republika, IČO: 14259044

I. Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je Spolek nekuřáků, z.s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlem spolku je Praha.

 

II. Právní forma a účel spolku

 1. Spolek je právnickou osobou podle § 214 a násl. Občanského zákoníku.
 2. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací, která rozvíjí svoji činnost jak na území České republiky, tak v zahraničí.
 3. Účelem spolku je naplňování společných zájmů osob sdružených ve spolku, kterými jsou osoby mající zájem o alternativní formy užívání tabákových a nikotinových výrobků (např. elektronické cigarety), a to na úrovni národní, i nadnárodní.

 

III. Hlavní činnost spolku

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku coby společného zájmu jeho členů. Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím:

 • soustavným prosazováním skupinových zájmů v médiích a u široké veřejnosti, zejména publikací článků, rozhovorů, citací a komentářů, videí v rámci komunikačních kanálů spolku i třetích stran, pořádáním vzdělávacích a edukačních aktivit (semináře, přednášky, e-learning, zasílání newsletterů atd.) o alternativních a méně rizikových formách užívání tabákových a nikotinových výrobků, způsobech užívání alternativních tabákových a nikotinových výrobků (např. vapování) a o jejich vlivu na zdraví a životní prostředí včetně tabacco harm reduction (THR), s cílem zvýšit povědomí konzumentů v rámci široké veřejnosti o méně škodlivých alternativách tabákových a nikotinových výrobků, včetně šíření faktů a vyvracení mýtů;
 • soustavným prosazováním skupinových zájmů členů spolku u orgánů státu a jeho představitelů (politiků a úředníků), včetně vedení dialogu, připomínkování legislativních návrhů a vyjadřování se k jakýmkoliv připravovaným změnám a podávání podnětů a návrhů k legislativním změnám;
 • vedení dialogu s odborníky v oblasti zdraví, životního prostředí, sociální a ekonomické oblasti, včetně zadávání studií, vyhodnocování vypracovaných studií třetích osob, spolupráci na tiskových zprávách, prohlášeních a mediálních kampaních;
 • pořádání a organizování kampaní, společenských, kulturních a vzdělávacích akcí pro členy spolku, jejich rodinné příslušníky a pro veřejnost;
 • pořádání a organizování pravidelných setkání členů spolku, poskytování platformy pro tato setkání a navazování vztahů mezi členy navzájem, mezi členy a odborníky, novináři, politiky a orgány státu;
 • navazování vztahů s nadnárodními platformami a organizacemi aktivními v oblasti činnosti spolku (např. vaping, užívání cigaretových alternativ, THR apod.) včetně aktivní komunikace a spolupráce na projektech, členství v těchto organizacích a navazování partnerství, účast na konferencích, v peticích či forma jiných obdobných vztahů.

 

IV. Vedlejší činnosti spolku

 1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, a to v rozsahu živnosti volné (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona). Takovou činností může být například pronájem reklamních ploch v rámci akcí pořádaných spolkem, příležitostný prodej, výběr vstupného apod.
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

V. Členství ve spolku a fanoušci spolku

 1. Členství ve spolku je osobní a individuální. Ve spolku existují tři druhy členství, a to členství řadové, členství čestné a členství podpůrné. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná práva a povinnosti. Se spolkem mohou dále na různé úrovni ať už formální či neformální spolupracovat různé osoby, které mají obdobné cíle a zájmy jako spolek, ale nepřejí si být z různého důvodu členem spolku – jedná se o fanoušky spolku.
 2. Řadovým členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se dobrovolně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími spolkové právo a stanovami spolku, podají přihlášku do spolku a zaplatí členský příspěvek, rozhodla-li valná hromada o jeho stanovení. O přijetí za řadového člena spolku rozhoduje na základě přihlášky předsednictvo Řadový člen se stává členem spolku okamžikem rozhodnutí předsednictva spolku.
 3. Podporujícím členem mohou být právnické osoby, které sympatizují s účelem a činností spolku, zajímají se o dění ve spolku, výsledky činnosti spolku apod., a z toho důvodu si přejí činnost a fungování spolku podporovat, dobrovolně se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími spolkové právo a stanovami spolku a které podají přihlášku podporujícího člena do spolku a zaplatí členský příspěvek, rozhodla-li valná hromada o jeho stanovení. Podporující člen není veden v žádném přístupném spolkovém seznamu. Vede-li spolek s ohledem na množství podporujících členů jejich seznam, je tento seznam neveřejný a přístup k němu mají jen členové předsednictva. O přijetí za podporujícího člena spolku rozhoduje předsednictvo spolku. Podporující člen se stává členem spolku okamžikem rozhodnutí předsednictva
 4. O vyloučení řadového a podporujícího člena rozhoduje předsednictvo spolku. Přezkoumání rozhodnutí o vyloučení řadového a podporujícího člena spolku na návrh vyloučeného člena dle § 241 Občanského zákoníku činí valná hromada spolku.
 5. Čestným členem spolku jsou:

a) Zakladatelé spolku – osoby (fyzické a právnické), které se zapsaly na listinu přítomných na                         ustavující schůzi spolku. Zakladatel spolku nemůže být ze spolku ani z čestného členství                               vyloučen, nespočívá-li důvod vyloučení v jednání zakladatele spolku v rozporu se zákonem.

b) Řadoví členové, o nichž valná hromada rozhodla svým usnesením o přijetí za čestného člena                        spolku a který nebyl ze spolku nebo z čestného členství vyloučen.

6. Čestným členem se mohou stát řadoví členové spolku, kteří splňují podmínky pro řadové a čestné             členství, a zaplatí členský příspěvek, rozhodla-li valná hromada o jeho stanovení. Aby se řadový                 člen spolku mohl stát čestným členem spolku musí splňovat podmínky:

a) aktivně se nejméně po dobu 2 let podílet na činnosti spolku a aktivitách spolku (tj. na                                   organizování, vymýšlení, pořádání aktivit apod.);

b) další podmínky může stanovit valná hromada.

7. Čestným členem se mohou stát osoby, které splňuji podmínky pro řadové členství a o jejich přijetí               rozhoduje valná hromada. Odsouhlasený čestný člen musí své členství písemně potvrdit.

 1. O přijetí za čestného člena spolku rozhoduje na základě písemného souhlasu řadového člena s čestným členstvím valná hromada spolku. Udělení čestného členství je na uvážení valné hromady.
 2. O vyloučení čestného člena spolku rozhoduje valná hromada, ta může čestného člena spolku vyloučit ze spolku, nebo mu odebrat čestné členství (vyloučit ho z čestného členství). Při hlasování o vyloučení nemá čestný člen žádný hlas. Přezkoumání rozhodnutí o vyloučení čestného člena spolku na návrh vyloučeného člena dle § 241 Občanského zákoníku náleží komisi složené z jednoho člena předsednictva spolku a dvou členů valné hromady. Členem této komise nemůže být osoba o jejímž vyloučení se jedná. Stane-li se, že nelze složit komisi v tomto obsazení např. z důvodu vyloučení, lze komisi doplnit o řadového člena, případně podporujícího člena tak, aby komise přezkoumávající vyloučení čestného člena byla vždy 3členná.
 3. Valná hromada spolku může rozhodnout o tom, že jednou z podmínek řadového a/nebo čestného členství a/nebo podpůrného členství je i zaplacení členského příspěvku, které je řadový člen nebo podporující člen spolku povinen uhradit při vstupu do spolku nebo čestný člen spolku při povýšení na čestného člena spolku. Valná hromada zároveň v rozhodnutí stanoví výši členského příspěvku, která nesmí být vyšší než 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) u řadového člena, 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) u čestného člena a 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) u podporujícího člena . Výše členského příspěvku se pro jednotlivé druhy členství může lišit. Rozhodnutí valné hromady musí být všem dostupné spolu se vzorem přihlášky do spolku a vzorem písemného souhlasu řadového člena s čestným členstvím tak, aby noví členové měli možnost se seznámit s podmínkami členství vdostatečném předstihu před splatností členského příspěvku.
 4. Členský příspěvek je splatný ke dni vstupu do spolku, nebo ke dni přijetí za čestného člena.
 5. Všichni členové spolku jsou oprávněni kdykoliv spolku poskytnout mimořádný příspěvek. Výše mimořádného členského příspěvku není stanovena.
 6. Členství (ať řadové, čestné nebo podpůrné) ve spolku zaniká:

a) úmrtím člena;

b) vystoupením člena, oznámené písemně předsednictvu spolku;

c) vyloučením, přičemž v případě čestného člena lze čestného člena vyloučit i pouze z čestného                        členství a řadové členství mu ponechat;

d) zánikem spolku.

 1. Řadový člen má právo:

a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se aktivit spolku;

b) být informován o činnosti spolku;

c) být volen do orgánu spolku, umožňují-li stanovy výkon funkce řadovým členům;

d) obracet se na předsednictvo spolku s podněty, dotazy, žádostmi a stížnostmi a žádat jejich                           vyřízení.

 1. Čestný člen má právo:

a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se aktivit spolku;

b) být informován o činnosti spolku;

c) účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva;

d) právo volit a být volen za člena předsednictva spolku;

e) obracet se na předsednictvo spolku s podněty, dotazy, žádostmi a stížnostmi a žádat jejich                             vyřízení.

 1. Podporující člen spolku, jenž za období jednoho roku předcházející valné hromadě poskytl spolku pravidelné příspěvky a/nebo mimořádné příspěvky a/nebo finanční dary, to vše alespoň v souhrnné hodnotě 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) má právo:

a) podílet se na činnosti spolku a účastnit se aktivit spolku;

b) účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva;

c) vyjádřit se na valné hromadě k projednávaným věcem, přičemž celková délka všech vyjádření ve                svém součtu na valné hromadě nesmí překročit více jak 20 minut, nesvolí-li valná hromada                          jinak;

d) dávat předsednictvu, případně valné hromadě, podněty k otázkám řízení spolku, směřování a                      účelu spolku, tvorbě a stanovení rámcových programů, činnosti spolku apod.;

e) obracet se na předsednictvo spolku s podněty, dotazy, žádostmi a stížnostmi a žádat jejich                            vyřízení.

 1. Člen spolku (řadový, čestný i podporující) má povinnost:

a) loajality vůči spolku a vůči ostatním členům, včetně povinnosti nezneužívat svého členství ani                    svých funkcí ve spolkových orgánech ke svému prospěchu na úkor ostatních členů spolku nebo                    ku prospěchu spolků konkurenčních;

b) chránit dobré jméno spolku;

c) dodržovat právní předpisy (zejména Občanský zákoník), stanovy a vnitřní předpisy spolku a                        povinnost podrobit se rozhodnutím spolku;

d) podporovat spolek, podílet se na naplňování jeho účelu a podporovat plnění jeho úkolů,                                svědomitě vykonávat úkoly a činnost, kterou byl v rámci spolku pověřen;

e) hradit případné členské příspěvky ve výši a termínech určených rozhodnutím valné hromady.

 1. Čestný člen spolku má dále povinnost:

a) reprezentovat spolek a jeho zájmy navenek;

b) jednat v souladu se zájmy spolku a chránit dobré jméno spolku.

 1. Podporující člen spolku má dále povinnost:

a) platit pravidelný členský příspěvek, jestliže valná hromada rozhodla o jeho stanovení, četnosti,                  výši a splatnosti, přičemž pravidelný členský příspěvek nesmí překročit částku ve výši 1.700 Kč                    (slovy: jeden tisíc sedm set korun českých) měsíčně (tj. 20.400 Kč (slovy dvacet tisíc čtyři sta                      korun českých) ročně) a pravidelný členský příspěvek může být stanoven v četnosti max.                              12×ročně;

b) poskytovat mimořádné členské příspěvky na činnost spolku a/nebo na podporu konkrétního                        projektu/aktivity spolku za podmínek dle čl. V odst.‎19 těchto stanov.

20. Předsednictvo může požádat podporujícího člena o poskytnutí mimořádného členského příspěvku             na podporu činnosti spolku (tj. i na úhradu provozních nákladů) anebo na podporu konkrétního                 projektu /aktivity spolku. Předsednictvo je povinno tak učinit na podnět valné hromady. V žádosti             musí být účel poskytnutí mimořádného příspěvku vymezen a společně s žádostí o poskytnutí                       mimořádného příspěvku musí být zaslán návrh projektu/aktivity, případně rozpis provozních                     nákladů, a předběžný rozpočet projektu/aktivity/nákladů, pro jehož účely má být mimořádný                     příspěvek poskytnut. Souhlasí-li podporující člen s poskytnutím příspěvku a jeho výší sdělí                           písemně svůj souhlas spolku. Mimořádný příspěvek je splatný do 15dnů od doručení souhlasu                     podporujícího člena spolku, není-li mezi stranami dohodnuto jinak.

21. Podporující člen může poskytnout mimořádný příspěvek i mimo proces dle čl. V odst. ‎19

22. Kromě vyloučení a odebrání čestného členství dle čl. V odst. ‎4 a odst. ‎8 těchto stanov lze za porušení          povinností člena spolku vyplývajících ze zákona nebo těchto stanov udělit členovi i další sankce.                  Dalšími sankcemi jsou důtka s výstrahou vyloučení, odebrání výhod/y člena spolku anebo zákaz                účasti na některých/všech aktivitách spolku. O udělení dalších sankcí rozhoduje předsednictvo.

23. Rozhodnutí orgánů spolku (např. vnitřní předpisy, změny stanov) jsou zveřejňovány na webových              stránkách spolku a zasílány elektronicky na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce nebo ji            později spolku sdělil. Rozhodnutí určená konkrétním členům jsou doručována elektronicky na                    kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce nebo ji později spolku sdělil, případně na adresu                bydliště, kterou člen uvedl v přihlášce nebo ji spolku později sdělil.

24. Spolek vede seznam svých členů. Do seznamu členů se zapisují tyto skutečnosti:

a) jméno fyzické osoby, bydliště, případně adresa pro doručování, nebo obchodní firma (název),                     identifikační číslo a sídlo právnické osoby jako člena;

b) e-mailová adresa člena případně telefonní číslo, je-li poskytnuto. Poskytnutí telefonického čísla                   neni povinné.

c) datum vzniku členství;

d) druh členství;

e) datum a způsob zániku členství – datum výmazu ze seznamu;

f) datum úhrady členského příspěvku a jeho výše.

 1. Seznam členů je neveřejný. Zápisy a výmazy ze seznamu členů provádí předsednictvo spolku. Každý člen spolku má právo obdržet na své náklady výpis ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě dle § 236 Občanského zákoníku. Zjistí-li člen nepřesnosti, může požádat předsednictvo spolku o doplnění či opravu údajů v seznamu členů. Spolek neposkytuje informace žádné osobě o jiném členu spolku, takové informace mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem s úředně ověřeným podpisem člena spolku o němž jsou informace žádány. Uvedené neplatí pro případ zákonné povinnosti poskytnout takové informace orgánům státu (orgánům činným v trestním řízení, orgánům veřejné správy apod.).
 2. Fanouškem spolku mohou být fyzické osoby straší 18 let či právnické osoby, které sledují stejné nebo obdobné cíle jako spolek. Fanouškem spolku se osoba stane podáním přihlášky fanouška spolku.
 3. Spolek vede seznam fanoušků, přičemž tento obsahuje identifikační údaje jméno email dle čl. ‎V ‎23 písm. ‎a) stanov a dále e-mailovou adresu fanouška spolku. Předsednictvo spolku může rozhodnout o vyškrtnutí fanouška ze seznamu fanoušků z důvodu, že fanoušek porušuje své povinnosti dle čl. ‎V odst. ‎27 stanov nebo že porušuje pravidla konání spolkových událostí a akcí. V takovém případě osoba přestává být fanouškem spolku.
 4. Fanoušek spolku není členem spolku a nevztahují se na něj práva a povinnosti vyplývající z členství spolku. Fanoušek spolku je však povinen chovat se vůči spolku a jeho členům loajálně, nikterak spolek a členy nepoškozovat, zejména nepoškozovat jejich dobré jméno a pověst, a chovat se k nim v rámci zásad slušného chování.
 5. Fanoušek spolku, který je veden v seznamu fanoušků spolku má právo být informován o všech spolkových událostech a má právo se těchto událostí účastnit za stejných podmínek jako řadový člen spolku, není-li v konkrétním případě předsednictvem spolku rozhodnuto jinak.

VI. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou: valná hromada a předsednictvo spolku.
 2. Statutární orgánem spolku je předsednictvo spolku.
 3. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

 

VII. Předsednictvo spolku

 1. Předsednictvo spolku je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek ve všech záležitostech. Předsednictvo spolku je oprávněno udělit plnou moc za spolek třetí osobě.
 2. Předsednictvo spolku má jednoho člena.
 3. Předsednictvo spolku je voleno valnou hromadou spolku z čestných členů spolku. Funkční období jsou pět (5) let, opakovaná volba je možná.
 4. Předsednictvo spolku je pověřeno řízením činnosti spolku, je správcem všech finančních prostředků a majetku spolku a je pověřeno vedením účetnictví spolku dle platných předpisů a přípravou účetních podkladů.
 5. Předsednictvo spolku dále rozhoduje o přijetí řadového člena a rozhoduje o zániku členství řadového člena z důvodů stanovených Občanským zákoníkem nebo stanovami.
 6. Předsednictvu náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo tyto stanovy nesvěřují jinému orgánu, pokud si tuto působnost nevyhradí valná hromada.
 7. Hodlá-li člen předsednictva uzavřít smlouvu se spolkem, informuje o tom bez zbytečného odkladu valnou hromadu. Uzavření takové smlouvy může valná hromada na svém nejbližším zasedání zakázat. Při uzavírání smlouvy s členem předsednictva zastupuje spolek pověřený člen valné hromady.

VIII. Valná hromada spolku

 1. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku. Na valnou hromadu se neužijí ustanovení § 248 a násl. Občanského zákoníku.
 2. Valná hromada je tvořena čestnými členy, z nichž každý má jeden hlas. Podporující členové mají právo účasti na valné hromadě za podmínek stanovených těmito stanovami, a to bez hlasovacího práva.
 3. Valná hromada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně, svolává ji předsednictvo spolku.
 4. Předsednictvo spolku zašle všem čestným a podporujícím členům spolku nejpozději patnáct (15) dnů před dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu elektronickou poštou, a to na kontaktní adresu, kterou čestný nebo podporující člen uvedl v přihlášce nebo ji později spolku sdělil. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program valné hromady. Čestní a podporující členové se mohou vzdát práva na řádné svolání valné hromady.
 5. Valnou hromadu lze konat i za využití prostředků dálkové komunikace (např. online skrze MS TEAMS, ZOOM apod.), v takovém případě pozvánka na valnou hromadu bude obsahovat postup pro připojení se na valnou hromadu, postup ověřování totožnosti jednotlivých čestných a podporujících členů, jakož i další organizační informace. Účastníci valné hromady jsou povinni zajistit, aby v případě valné hromady konané skrze prostředky dálkové komunikace měli zapnutou webkameru.
 6. Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomno alespoň 60 % všech zakládajích spolku. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů všech přítomných členů spolku, není-li ve stanovách nebo v Občanském zákoníku uvedeno jinak.
 7. Do působnosti valné hromady patří:

a) volba a odvolání členů předsednictva spolku;

b) rozhodování o odměňování členů předsednictva spolku a členů dalších orgánů spolku, a to                           včetně schvalování vyplácení jakýchkoliv smluvních plnění ve prospěch členů vykonávajících                       funkci v orgánech spolku;

c) schvaluje (tj. může zakázat) uzavření smlouvy spolku s členem předsednictva spolku dle čl. ‎VII‎7;

d) rozhodování o změně sídla spolku;

e) určuje hlavní zaměření spolku;

f) rozhodování o změně stanov a o přijímání vnitřních předpisů spolku;

g) rozhodování o podmínkách čestného členství;

h) rozhodování o stanovení povinnosti členského vkladu (členského příspěvku) a jeho výše, o                           změně výše členského vkladu (členského příspěvku);

i) rozhodování o stanovení povinnosti pravidelného členského příspěvku pro podporující členy a                    jeho výši a splatnosti;

j) rozhodování o povinnosti předsednictva požádat podporující členy o poskytnutí mimořádného                    členského příspěvku;

k) schvalování výsledků hospodaření, účetní závěrky a rozpočtu spolku;

l) rozhodování o přijetí nového čestného člena spolku a rozhodování o vyloučení čestného člena                      spolku;

m) přezkoumání rozhodnutí o vyloučení řadového nebo podporujícího člena spolku na návrh                             vyloučeného člena dle § 241 Občanského zákoníku;

n) rozhodování o zrušení spolku s likvidací, nebo o jeho přeměnění;

o) volba a odvolání likvidátora, jakož i schválení výše jeho odměny;

p) další otázky, které si valná hromada vyhradí.

 1. K přijetí rozhodnutí valné hromady dle čl.‎VIII ‎7 písm. ‎b) a písm. ‎c) těchto stanov je třeba 60 % hlasů všech zakládajících členů valné hromady.
 1. Valná hromada může pověřit svého člena či členy, případně některého z členů valné hromady kontrolou činnosti spolku, tedy tím, zda činnost spolku je vykonávána řádně a v souladu se stanovami a právními přepisy. V takovém případě je pověřená osoba oprávněna nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů orgánu spolku nebo zaměstnanců spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li nedostatky upozorní na ně předsednictvo spolku a valnou hromadu spolku. Předsednictva spolku je členům pověřeným kontrolou povinen poskytnout veškerou možnou součinnost.

 

IX. Podepisování za spolek

 1. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis člen předsednictva spolku.
 2. Plné moci pro třetí osoby musí být podepsány členem předsednictva spolku.

 

X. Hospodaření a majetek spolku

 1. Spolek je samostatnou právnickou osobou a má vlastní majetkovou odpovědnost.
 2. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména členské příspěvky, dary, dotace a obdobná plnění (např. grantové prostředky), příjmy od odběratelů služeb (např. účastnické poplatky a vybrané vstupné), příjmy z vlastní činnosti (např. z reklamy) a výnosy z vlastního majetku.
 3. Majetek sdružení tvoří finanční prostředky, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 4. Spolek hospodaří zejména na základě schváleného rozpočtu, zřizuje účet u peněžního ústavu, užívá vlastní razítko. Právo nakládat s majetkem spolku a podpisové právo k účtu má předsednictvo spolku.
 5. Prostředky spolku jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely, které odpovídají cílům spolku stanoveným těmito stanovami.
 6. Každý člen spolku má právo přesvědčit se o hospodářském stavu spolku.
 7. V případě zániku spolku zrušením s likvidací se po vypořádání závazků spolku na základě rozhodnutí valné hromady spolku veškerý zbylý majetek spolku buď převede na jiný spolek, nadaci, nadační fond či ústav nebo se rozdělí rovným dílem mezi zbylé členy spolku.

 

XI. Závěrečná ustanovení

      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem, kdy je schválil k tomu příslušný orgán spolku.

 

V Olomouci dne 11.3.2022

 

Předsednictvo – Michal Zdražil